Kolmapäev, 11. detsember
   Esileht   Uudised   SJS   Laskevõistlused   Laskekatsed   Hostel 
 
  SJS
    Põhikiri
    Juhatus
       Juhatuse teated
    Liikmesorganisatsioonid
    Kokkutulekud
    Muud üritused
    Asukoht
  Volinike koosolek 28.04.2017
28.04.2017

Saarte Jahimeeste Seltsi volinike üldkoosolek
28.aprill 2017 Võhma

Saarte Jahimeeste Seltsi 19 juriidilisest liikmest oli koosolekul esindatud 15, seega on üldkoosolekul olemas otsustusvõimeline kvoorum

Koosoleku juhatajaks valiti Mati Tang ja protokollijaks Ive Kuningas.
Poolt 15 häält.
 
Koosolek toimub juhatuse poolt väljakuulutatud päevakorra kohaselt.
Koosolekul osalesid Saarte Jahimeeste Seltsi liikmete volitatud esindajad (osavõtjad lisa 1)

Päevakord:
1.        2016 a tegevusaruanne, majandusaasta aruanne ja eelarve täitmise aruanne
2.        Revisjonikomisjoni aruanne
3.        2016 a majandusaasta aruande kinnitamine
4.        2017 a tegevuskava
5.        2017 a eelarve vastuvõtmine
6.        Muud küsimused
            6.1. volinike kinnitamine EJS koosolekule
            6.2. trofeede hindamine

1. 2016.a tegevusaruanne, majandusaasta aruanne ja eelarve täitmise aruanne
Ive Kuningas tegi kokkuvõtte 2016 tehtud töödest (tegevusaruanne) ja tutvustas 2016 majandusaasta aruannet ning eelarve täitmist. Majandusaasta tulemiks 14 102.- eurot kasumit. 

2. Revisjonikomisjoni aruanne
Kalev Kuusk luges ette revisjonikomisjoni aruande
Revisjonikomisjon soovitab majandusaasta aruande kinnitada.
Mati Tang teeb ettepaneku revisjonikomisjoni akt kinnitada,
Koosolek otsustas akti kinnitada ühehäälselt.
 
3. Saarte Jahimeeste Seltsi 2016.a. majandusaasta aruande kinnitamine.
Mati Tang teeb ettepaneku majandusaasta aruanne kinnitada.
Koosolek otsustas majandusaasta aruande kinnitada ühehäälselt.
 
4. 2017a. tegevuskava
Ive Kuningas tutvustas Saarte Jahimeeste Seltsil 2017 aastal plaanis olevaid üritusi ja tegevusi. Tegevuskava.
Koosolek otsustas tegevuskava kinnitada ühehäälselt.

5. 2017.a. eelarve
Mati Tang esitas volinikele 2017 aasta eelarve eelnõu. Eelarve ja seletuskiri
Koosolek otsustas 2017 aasta eelarve kinnitada ühehäälselt.
 

6. Muud küsimused:

6.1. Volinike esitamine EJS 25.mail Kehtnas toimuvale volinike koosolekule.
            Mati Tang teeb ettepaneku volitada koosolekul osalema:
            1. Mati Tang
            2. Vilmar Rei
            3. Aarne Vainokivi
            4. Heinart Laaneväli
            5. Lembit Soe
            6. Kalev Päästel
            7.  Arli Toompuu
            8.  Martin Hein
            9. Jaan Ärmus
          10. Erki Aavik
          11. Andres Maripuu
          12.  Priit Karu
          13.  Ive Kuningas
Koosolek otsustas eelnimetatud volinikud kinnitada ühehäälselt.


6.2. Trofeede hindamine
Kuna EJS aktsepteerib vabariikliku trofeenäituse korraldamisel maakonnas läbi viidud trofeede hindamise esmaseid tulemusi, tutvustas Ive Kuningas mõtet koguda vabariikliku näituse osalemise tasu (koljud 5.- ja muud trofeed 10.- eurot) omanikelt algse hindamise käigus. See tähenda, et medaliväärse trofee omanikul on võimalus tasuda vabariikliku näituse osavõtutasu esmase hindamise järgi ja SJS korraldab tulemuste kandmise kataloogi. Uuesti tuleks hindamisele tuua vaid kuldmedali väärilised trofeed ja need mida omanik soovib üle mööta.
Koosolekul leiti, et maakonna ulukipopulatisioonist ülevaate saamiseks on vajalik kõikide sarvede hindamine. 
Pandi hääletusele ettepanek, et vähemalt 90% sarvedest esitada hindamiseks ja jahiselts maksab kõigi kütitud põdra- ja hirvepullide ning sokkude eest SJS-le 5.- eurot hindamistasu. SJS kajastab hidamistulemused kodulehel ja medaliväärsete trofeede kandmise kataloogi.   
Ettepaneku poolt oli 12 volinikku, vastu 2 ja erapooletuid 1.Koosoleku juhataja
Mati Tang                                                                     Koosoleku protokollija
                                                                                    Ive Kuningas
Tagasi
 
 
Saarte Jahimeeste Selts, Laheküla k. Kaarma v. Saaremaa 93823 , tel +372 45 29807, e-post: selts@sjs.ee