Kolmapäev, 11. detsember
   Esileht   Uudised   SJS   Laskevõistlused   Laskekatsed   Hostel 
 
  SJS
    Põhikiri
    Juhatus
       Juhatuse teated
    Liikmesorganisatsioonid
    Kokkutulekud
    Muud üritused
    Asukoht
  Volinike koosolek 15.04.2016
15.04.2016

Saarte Jahimeeste Seltsi volinike üldkoosolek
15.aprill 2016 Kipi
Saarte Jahimeeste Seltsi 19 juriidilist liikmest oli koosolekul esindatud 16, seega on üldkoosolekul olemas otsustusvõimeline kvoorum.
 
Koosoleku juhatajaks valiti Mati Tang ja protokollijaks Ive Kuningas.
Poolt 42 häält.
 
Koosolek toimub juhatuse poolt väljakuulutatud päevakorra kohaselt.
Koosolekul osalesid Saarte Jahimeeste Seltsi liikmete volitatud esindajad (osavõtjad lk 1, lk 2)

Päevakord:
1.        2015 a tegevusaruanne, majandusaasta aruanne ja eelarve täitmise aruanne
2.        Revisjonikomisjoni aruanne
3.        2015 a majandusaasta aruande kinnitamine
4.        2016 a tegevuskava
5.        2016 a eelarve vastuvõtmine
6.        Juhatuse valimine
7.        Muud küsimused
 
1. 2015.a tegevusaruanne, majandusaasta aruanne ja eelarve täitmise aruanne
Ive Kuningas tegi kokkuvõtte 2015 tehtud töödest (tegevusaruanne) ja tutvustas 2015 majandusaasta aruannet ning eelarve täitmist. Majandusaasta tulemiks 4297.- eurot kasumit. 

2. Revisjonikomisjoni aruanne
Kalev Kuusk luges ette revisjonikomisjoni aruande (aruande lk 1 ja lk 2). 
Revisjonikomisjon soovitab majandusaasta aruande kinnitada.
Mati Tang teeb ettepaneku revisjonikomisjoni akt kinnitada,
Koosolek otsustas akti kinnitada ühehäälselt.
 
3. Saarte Jahimeeste Seltsi 2015.a. majandusaasta aruande kinnitamine.
Mati Tang teeb ettepaneku majandusaasta aruanne kinnitada.
Koosolek otsustas majandusaasta aruande kinnitada ühehäälselt.
 
4. 2016a. tegevuskava
Ive Kuningas tutvustas Saarte Jahimeeste Seltsil 2016 aastal plaanis olevaid üritusi ja tegevusi. Tegevuskava.

5. 2016.a. eelarve
Mati Tang esitas volinikele 2016 aasta eelarve eelnõu. Eelarve.
Koosolek otsustas 2016 aasta eelarve kinnitada ühehäälselt.
 

6. Juhatuse ja revisjonkomisjoni valimine
Mati Tang tegi ettepaneku kinnitada uus juhatus koosseisus:
Mati Tang
Aarne Vainokivi
Andrus Sepp
Arli Toompuu
Heinart Laaneväli
Kalev Päästel
Lembit Soe
Martin Hein
Vilmar Rei

Koosolek otsustas kinnitada juhatuse koosseisu ühehäälselt.


Mati Tang tegi ettepaneku kinnitada revisjonikomisjon koosseisus:
Kalev Kuusk
Indrek Jalakas
Andres Maripuu

Koosolek otsustas kinnitada revisjonikomisjoni koosseisu ühehäälselt.


7. Muud küsimused
7.1. Volinike esitamine EJS 28.aprillil toimuvale volinike koosolekule.
            Mati Tang teeb ettepaneku volitada koosolekul osalema:
            1. Mati Tang
            2. Vilmar Rei
            3. Aarne Vainokivi
            4. Heinart Laaneväli
            5. Uno Vait
            6. Erki Aavik
            7. Lembit Soe
            8. Jaan Ärmus
            9. Kalev Päästel
          10.  Arli Toompuu
          11.  Martin Hein
          12.  Sulev Uljas
          13.  Ive Kuningas
Koosolek otsustas eelnimetatud volinikud kinnitada ühehäälselt.
 
 
 
Koosoleku juhataja
Mati Tang                                                                     Koosoleku protokollija
                                                                                    Ive Kuningas


Tagasi
 
 
Saarte Jahimeeste Selts, Laheküla k. Kaarma v. Saaremaa 93823 , tel +372 45 29807, e-post: selts@sjs.ee