Kolmapäev, 11. detsember
   Esileht   Uudised   SJS   Laskevõistlused   Laskekatsed   Hostel 
 
  SJS
    Põhikiri
    Juhatus
       Juhatuse teated
    Liikmesorganisatsioonid
    Kokkutulekud
    Muud üritused
    Asukoht
  Volinike koosolek 07.04.2015
07.04.2015


Saarte Jahimeeste Seltsi volinike üldkoosolek
07.aprill 2015 Nasval
 
Saarte Jahimeeste Seltsil on 18 juriidilist liiget. Iga juriidilise isiku kohta kutsuti koosolekule 3 liiget, kokku 54. Koosolekul osales 42 liiget, seega on üldkoosolekul olemas otsustusvõimeline kvoorum.
 
Koosoleku juhatajaks valiti Mati Tang ja protokollijaks Ive Kuningas.
Poolt 42 häält.
 
Koosolek toimub juhatuse poolt väljakuulutatud päevakorra kohaselt.
Koosolekul osalesid Saarte Jahimeeste Seltsi liikmete volitatud esindajad, nagu need on loetletud lisas 1.
 
Päevakord:
1.        2014 a tegevusaruanne, majandusaasta aruanne ja eelarve täitmise aruanne
2.        Revisjonikomisjoni aruanne
3.        2014 a majandusaasta aruande kinnitamine
4.        2015 a tegevuskava
5.        2015 a eelarve vastuvõtmine
6.        Muud küsimused
6.1. Volinike kinnitamine EJS volinike koosolekule
6.2. SJS kroonika
6.3. hülgejaht
 
1. 2014.a tegevusaruanne, majandusaasta aruanne ja eelarve täitmise aruanne
Ilmo Torn tegi kokkuvõtte 2014 tehtud töödest. Tegevusaruanne.
Mati Tang tutvustas 2014 majandusaasta aruannet ja eelarve täitmist. Majandusaasta tulemiks 1028.- eurot kasumit.
.
2. Revisjonikomisjoni aruanne
Kalev Kuusk luges ette revisjonikomisjoni aruande.
Revisjonikomisjon soovitab majandusaasta aruande kinnitada.
Mati Tang teeb ettepaneku revisjonikomisjoni akt kinnitada,
Koosolek otsustas akti kinnitada ühehäälselt.
 
3. Saarte Jahimeeste Seltsi 2014.a. majandusaasta aruande kinnitamine.
Mati Tang teeb ettepaneku majandusaasta aruanne kinnitada.
Koosolek otsustas majandusaasta aruande kinnitada ühehäälselt.
 
4. 2015.a. tegevuskava
Ilmo Torn tutvustas Saarte Jahimeeste Seltsil 2015 aastal plaanis olevaid üritusi ja tegevusi. Tegevuskava.
 
5. 2015.a. eelarve
Mati Tang esitas volinikele 2015 aasta eelarve eelnõu. Eelarve ja seletuskiri.
Koosolek otsustas 2015 aasta eelarve kinnitada ühehäälselt.
 
6. Muud küsimused
6.1. Volinike esitamine EJS 16.aprillil toimuvale volinike koosolekule.
            Mati Tang teeb ettepaneku volitada koosolekul osalema:
            1. Mati Tang
            2. Vilmar Rei
            3. Aarne Vainokivi
            4. Heinart Laaneväli
            5. Uno Vait
            6. Toivo Lõhmus
            7. Lembit Soe
            8. Ive Kuningas
            9. Erki Aavik
          10.  Ilmo Torn
          11.  Jaan Ärmus
          12.  Hillar Pihlas
          13.  Harald Koel
 
Koosolek otsustas eelnimetatud volinikud kinnitada ühehäälselt.
 
6.2. SJS 50 kroonika
Mati Tang tutvustab mõtet koostada SJS 50. juubeli puhuks kroonika. Koostamise on oma õlule võtnud Erki Aavik ja Endel Pank.
Erki Aavik - plaanis on 250 leheküljeline trükis, kus on kajastatud kohalike jahiseltside ajalugu ja muid jahindust puudutavaid kirjutisi. Kaastööd on lubanud teha Heino Kasesalu, Mati Kaal, Harri Valdmann, Nikolai Laanetu, Enn Mahoni.
 
6.3. Hülgejaht
2015.aastal on üle hulga aja Saare maakonnas jälle võimalus pidada jahti hallhüljestele. Kvoot kokku 19, sellest 15 Liivi lahega piirnevatel jahimaadel ja 4 saarte põhja- ja läänerannikul.
Jaan Ärmus tutvustas seadusega seonduvat.
 
 
Koosoleku juhataja
Mati Tang                                                                     Koosoleku protokollija
                                                                                    Ive Kuningas
 


Tagasi
 
 
Saarte Jahimeeste Selts, Laheküla k. Kaarma v. Saaremaa 93823 , tel +372 45 29807, e-post: selts@sjs.ee