Kolmapäev, 11. detsember
   Esileht   Uudised   SJS   Laskevõistlused   Laskekatsed   Hostel 
 
  SJS
    Põhikiri
    Juhatus
       Juhatuse teated
    Liikmesorganisatsioonid
    Kokkutulekud
    Muud üritused
    Asukoht
  Juhatuse koosoleku protokoll 4/2014
29.09.2014

29.09.2014 toimunud Saarte Jahimeeste Seltsi

 juhatuse koosoleku protokoll nr. 4/2014

 

 

Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed: Mati Tang, Aarne Vainokivi, Vilmar Rei, Heinart Laaneväli, Kalev Päästel, Toivo Lõhmus, Andrus Sepp

Osalesid: Ilmo Torn, Ive Kuningas, Jaak Haamer

Koosoleku juhatajaks valiti Mati Tang ja protokollijaks Ive Kuningas.

Poolt 8, vastu 0.

Päevakord:

 1. Sigade Aafrika katkust

 2. Keskkonnainspektsiooni tähelepanekud seaduserikkumistest jahipidamisel

 3. Jahinduse arengukava

 4. Hndi küttimismahu ettepanek jahindusnõukogule

 5. Lasketiiru tegevusloast ja teenuste hinnakirjast

 6. Maaomanike ja jahimeeste ühisjaht

 7. 2015. aasta kokkutulekust

 8. Vet.lepingu täitmisest

 9. Muud küsimused:

9.1. Kalamaja rendileping
9.2. SJS kroonika

Koosolekul arutati ja otsustati: 

 1. Sigade Aafrika katkust

Toivo Lõhmus tutvustab sigade Aafrika katkuga seonduvat. Viirus on väga vastupidav: külmutatud lihas mitu aastat, soolatd lihas kuni 310 päeva, suitsutatud lihas kuni 6 kuud, mullas ja pinnases kauem kui 6 kuud, loomakorjustel kuni 2 kuud. Hävib kuumutamisel 70C. Haigestunud isendite suremus suur, ligi 100%. Autorataste ja jalanõudega ei levi. Levib liga ja lihatoodetega, kehavedelikega. Surnult leitud sigadelt tuleb võtta vereproov või reieluu ja saata uuringuteks laborisse. 
Juhatus on seisukohal, et mandri koeri Saare maakonda jahile mitte lubada.


 1. Keskkonnainspektsiooni tähelepanekud seaduserikkumistest jahipidamisel

Jaak Haamer tutvustas inspektsiooni tähelepanekuid sagedaste rikkumiste kohta jahipidamisel. Töö jaotatud kahte ossa:  väline kontroll ja administratiivne kontroll. Enim rikkumisi jahipidamisõiguse tasu maksmisel. Saarlased suhteliselt korralikud. Probleeme lisasöötmiskohtadega looduskaitsealal, valitseja nõusolek puudub. Jahirelvadega eksimused poolautomaatsete relvadega, slaves rohkem kui 2 padrunit. Jahiohutus - eelmisel aastal üks juhus. KKI prioriteediks on ühisjahtide kontrollimine. Jahijuhataja peaks olema KKI'le partneriks. 
Igal aastal on inspektsioonil plaanis kontrollida 4 jahiseltsi. Kes on juba kontrollitud, võib sattuda järelkontrolli. Põhilised seaduserikkumised on lubade tagastamine, lubade väljastamise registri pidamine. KKI juhib tähelepanu, ühisjahil peab loa omanik jahil olema. 

 1. Jahinduse arengukava

Mati Tang tutvustab Eesti Jahimeeste Seltsi koostatavat arengukava. 

 1. Hundi küttimismahu ettepanek jahindusnõukogule.

 2014. aastal on Saare maakonnas huntide poolt tekitatud kahjustusi 18 korral, murtud on 79 ja vigastatud 48 lammast.

Jahimeestelt kogutud andmete põhjal on nähtud Saikla rabas 7 liikmelist hundikarja ja Lümanda piirkonnas 6 liikmeline hundikari, millest eriloaga lasti 16.septembril kaks noort isendit. Lisaks neile pesakondadele on nähtud liikumas üksikuid isendeid Kuumi raba ja Sõrve sääre piirkonnas.

Juhatus on seisukohal, et kuni kahjustuste vähenemiseni, peaks maakonnas pidevalt olema võimalus huntide küttimiseks väljaspool jahiaega.


Ulukikahjustuste vähendamise eesmärgil soovitame jahindusnõukogul teha Keskkonnaametile ettepanek määrata Saare maakonnas huntide küttimismahuks 2014. jahindusaastal 10 isendit.
      5.    Lasketiiru tegevusloast ja teenuste hinnakirjast


SJS lasketiiru tegevusloa taotlus on Politseis menetluses. 
      6.    Maaomanike ja jahimeeste ühisjahist


2014. aasta jaht toimub Võhma jahimaadel 28.novembril. Kutsed saata Saaremaa Talupidajate Liidu, Saaremaa Põllumeeste Liidu, Saaremaa Metsaühngu liikmetele.


      7.    2015 jahimeeste kokkutulekust


2015. aasta Saare maakonna kokkutuleku on lubanud korralda Orissaare Jahimeeste Selts.


      8.    Vet.lepingu täitmisest


Saare maakonnas kohustus 117 pead. 29.09.14 seisuga viidud 4. Täitmine väga tagasihoidlik. Tuletada jahimeestele täitmist meelde.      9.    Muud küsimused


9.1. 2014 aasta lõpus lõppeb Kalamaja rendileping praeguse rentnikuga. Volitada Mati Tangu ja Ilmo Torni pidama läbirääkimisi rendilepingu pikendamiseks. 

9.2. 2017. aastal möödub Saarte Jahimeeste Seltsi loomisest 50 aastat. Aastate 1967 - 2007 kohta on kroonika koostatud. Viimase kümne aasta kohta on kroonika kirjutamieks nõusoleku andnud Endel Pank.


Koosoleku juhataja   /  Mati Tang /

 

 

Protokollija    / Ive Kuningas  /
Tagasi
 
 
Saarte Jahimeeste Selts, Laheküla k. Kaarma v. Saaremaa 93823 , tel +372 45 29807, e-post: selts@sjs.ee